પ્રજાસત્તાક દિવસ પર દિલ્હીમાં આંતકી હુમલાનો ખતરો, પોલીસ એલર્ટ મોડ પર, હોટ એર બલૂન-ડ્રોન ઉડાવવા પર પ્રતિબંધ

પ્રજાસત્તાક દિવસ પર દિલ્હીમાં આંતકી હુમલાનો ખતરો, પોલીસ એલર્ટ મોડ પર, હોટ એર બલૂન-ડ્રોન ઉડાવવા પર પ્રતિબંધ