દિલ્હીમાં વધ્યું પ્રદુષણનું પ્રમાણ; દિલ્હી-NCRમાં વધી રહ્યું છે ધુમ્મસનું પ્રમાણ, હવા પણ રૂંધાઈ; નોઈડામાં પણ AQI 469ને પાર

દિલ્હીમાં વધ્યું પ્રદુષણનું પ્રમાણ; દિલ્હી-NCRમાં વધી રહ્યું છે ધુમ્મસનું પ્રમાણ, હવા પણ રૂંધાઈ; નોઈડામાં પણ AQI 469ને પાર