પ્રધાનમંત્રી મોદીને મળી જાનથી મારવાની ધમકી, મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસના વોટ્સઅપમાં આવ્યો ઓડિયો મેસેજ; તપાસ શરુ

પ્રધાનમંત્રી મોદીને મળી જાનથી મારવાની ધમકી, મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસના વોટ્સઅપમાં આવ્યો ઓડિયો મેસેજ; તપાસ શરુ