અમદાવાદમાં ચંડોળા તળાવની બાજુમાં આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીમાં વહેલી સવારે થયો સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ, લાગી આગ, 19 ઝૂંપડાઓ બળીને ખાક

અમદાવાદમાં ચંડોળા તળાવની બાજુમાં આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીમાં વહેલી સવારે થયો સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ, લાગી આગ, 19 ઝૂંપડાઓ બળીને ખાક