આફ્રિકન દેશ માલાવીમાં સાયક્લોન ફ્રેડીના કારણે 300થી વધુ લોકોના મોત, સેંકડો લાપતા, કેટલાય ઘર તૂટ્યા, બચાવકાર્ય ચાલુ

આફ્રિકન દેશ માલાવીમાં સાયક્લોન ફ્રેડીના કારણે 300થી વધુ લોકોના મોત, સેંકડો લાપતા, કેટલાય ઘર તૂટ્યા, બચાવકાર્ય ચાલુ