ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યો રોનાલ્ડો; જેમની પાસે છે 50 કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યો રોનાલ્ડો; જેમની પાસે છે 50 કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ