વરસાદના કારણે ટોસ વિલંબિત થયા બાદ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડના ખેલાડીઓ સાથે રમ્યા ફૂટબોલ અને વોલીબોલ