જે દેશોમાં બ્રિટીશ શાસન હતું ક્રિકેટ ફક્ત તે જ દેશોમાં રમાય છે; છે ને ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક વાત!

જે દેશોમાં બ્રિટીશ શાસન હતું ક્રિકેટ ફક્ત તે જ દેશોમાં રમાય છે; છે ને ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક વાત!