ચીનને હંફાવનાર BF.7ની ભારતમાં એન્ટ્રી, ગુજરાતમાં 2 અને ઓડિશામાંથી 1 કેસ નોંધાયો, બૂસ્ટર ડોઝ લીધા પછી પણ આવી શકો છો ઝપેટમાં

ચીનને હંફાવનાર BF.7ની ભારતમાં એન્ટ્રી, ગુજરાતમાં 2 અને ઓડિશામાંથી 1 કેસ નોંધાયો, બૂસ્ટર ડોઝ લીધા પછી પણ આવી શકો છો ઝપેટમાં