સ્વીડનમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન કુરાન સળગાવવાનો મુદ્દો વકર્યો, તુર્કી સહિત ઘણા મુસ્લિમ દેશોએ કરી નિંદા

સ્વીડનમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન કુરાન સળગાવવાનો મુદ્દો વકર્યો, તુર્કી સહિત ઘણા મુસ્લિમ દેશોએ કરી નિંદા