રાજકોટમાં 1400 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઇ રહેલા ઈન્ટરનેશનલ ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટનું કામ 90 ટકા પૂર્ણ, એપ્રિલમાં પીએમ મોદી કરી શકે છે લોકાર્પણ

રાજકોટમાં 1400 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઇ રહેલા ઈન્ટરનેશનલ ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટનું કામ 90 ટકા પૂર્ણ, એપ્રિલમાં પીએમ મોદી કરી શકે છે લોકાર્પણ