જેલમાં બંધ સુકેશ ચંદ્રશેખરે ફોડ્યો લેટર બોમ્બ;  આપ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનને પ્રોટેક્શન મની તરીકે 10 કરોડ રૂપિયા

જેલમાં બંધ સુકેશ ચંદ્રશેખરે ફોડ્યો લેટર બોમ્બ; આપ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનને પ્રોટેક્શન મની તરીકે 10 કરોડ રૂપિયા