પીએમઓમાં એડિશનલ સેક્રેટરી હોવાનું જણાવી કિરણ પટેલ નામનો ઠગ પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે ફર્યો અડધું કાશ્મીર, અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ પણ કરી, સીઆઈડીએ કરી ધરપકડ

પીએમઓમાં એડિશનલ સેક્રેટરી હોવાનું જણાવી કિરણ પટેલ નામનો ઠગ પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે ફર્યો અડધું કાશ્મીર, અધિકારીઓ સાથે મીટિંગ પણ કરી, સીઆઈડીએ કરી ધરપકડ