‘ઈન્ડીયા’ ગઢબંધનમાં તિરાડ: જી-20 ડીનર પાર્ટીમાં સીએમ મમતા અને સ્ટાલીનની હાજરીથી કોંગ્રેસ ભડકી

‘ઈન્ડીયા’ ગઢબંધનમાં તિરાડ: જી-20 ડીનર પાર્ટીમાં સીએમ મમતા અને સ્ટાલીનની હાજરીથી કોંગ્રેસ ભડકી