રામબન અને બનિહાલમાં ખરાબ વાતાવરણ અને ભૂસ્ખલનના કારણે અટવાઈ ભારત જોડો યાત્રા, હવે 27 જાન્યુઆરીથી થશે શરુ

રામબન અને બનિહાલમાં ખરાબ વાતાવરણ અને ભૂસ્ખલનના કારણે અટવાઈ ભારત જોડો યાત્રા, હવે 27 જાન્યુઆરીથી થશે શરુ