શનિવારે દિલ્હી પહોચશે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલી ‘ભારત જોડો યાત્રા’, દિલ્હી પોલીસે જાહેર કરી ટ્રાફિક એડવાઇઝરી

શનિવારે દિલ્હી પહોચશે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલી ‘ભારત જોડો યાત્રા’, દિલ્હી પોલીસે જાહેર કરી ટ્રાફિક એડવાઇઝરી