ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો: અમદાવાદમાં 13.1 ડિગ્રી, ડીસામાં 10.3 અને નલીયામાં 8.8 ડિગ્રી તાપમાન, હજુ 2 દિવસ કાતિલ ઠંડી રહેશે

ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો: અમદાવાદમાં 13.1 ડિગ્રી, ડીસામાં 10.3 અને નલીયામાં 8.8 ડિગ્રી તાપમાન, હજુ 2 દિવસ કાતિલ ઠંડી રહેશે