ઉત્તરપ્રદેશના બદાયું જિલ્લામાં એક કોલ્ડ સ્ટોરેજની ઈમારત થઈ અચાનક ધરાશાઈ, 40થી વધુ મજૂરો દટાયા, બચાવ કાર્ય ચાલુ

ઉત્તરપ્રદેશના બદાયું જિલ્લામાં એક કોલ્ડ સ્ટોરેજની ઈમારત થઈ અચાનક ધરાશાઈ, 40થી વધુ મજૂરો દટાયા, બચાવ કાર્ય ચાલુ