સીએમ યોગીનો ભ્રષ્ટાચાર પર મોટો પ્રહાર, રામપુરમાં લાંચ લેવાના આરોપમાં પકડાયેલા સર્કલ ઓફિસરને પદ પરથી ડિમોટ કરીને કોન્સ્ટેબલ બનાવી દીધા

સીએમ યોગીનો ભ્રષ્ટાચાર પર મોટો પ્રહાર, રામપુરમાં લાંચ લેવાના આરોપમાં પકડાયેલા સર્કલ ઓફિસરને પદ પરથી ડિમોટ કરીને કોન્સ્ટેબલ બનાવી દીધા