રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોતનો મોટો નિર્ણય: સરકારે કરી 19 નવા જિલ્લા અને 3 નવા વિભાગો બનાવવાની જાહેરાત

રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોતનો મોટો નિર્ણય: સરકારે કરી 19 નવા જિલ્લા અને 3 નવા વિભાગો બનાવવાની જાહેરાત