ક્રિસ હિપકિંસ બન્યા ન્યુઝીલેન્ડના 41માં વડાપ્રધાન, પપહેલી વાર 2008માં લેબર પાર્ટી માટે ન્યુઝીલેન્ડની સંસદમાં ચૂંટાયા હતા

ક્રિસ હિપકિંસ બન્યા ન્યુઝીલેન્ડના 41માં વડાપ્રધાન, પપહેલી વાર 2008માં લેબર પાર્ટી માટે ન્યુઝીલેન્ડની સંસદમાં ચૂંટાયા હતા