અમેરિકાની ન્યુક્લિયર લોન્ચ સાઈટ ઉપર દેખાયું ચીનનું જાસુસી બલૂન, પેન્ટાગને કહ્યું- તેને શૂટ કરી નીચે પાડવાથી જમીન પર રહેલા લોકોને ખતરો

અમેરિકાની ન્યુક્લિયર લોન્ચ સાઈટ ઉપર દેખાયું ચીનનું જાસુસી બલૂન, પેન્ટાગને કહ્યું- તેને શૂટ કરી નીચે પાડવાથી જમીન પર રહેલા લોકોને ખતરો