યુએસ મિલીટરીનો દાવો: સાઉથ ચાઈના સીમાં અમેરિકી આર્મી પ્લેનની માત્ર 20 ફૂટ દૂરથી નીકળ્યું ચાઈનીઝ આર્મીનું જેટ પ્લેન

યુએસ મિલીટરીનો દાવો: સાઉથ ચાઈના સીમાં અમેરિકી આર્મી પ્લેનની માત્ર 20 ફૂટ દૂરથી નીકળ્યું ચાઈનીઝ આર્મીનું જેટ પ્લેન