ચીનની આર્થિક સ્‍થિતિ ખરાબ; દેશની ખરાબ હાલત જોઈને ગ્‍લોબલ ઇન્‍વેસ્‍ટર્સ માર્કેટમાંથી પોતાનું રોકાણ કાઢી રહ્યા છે, લગભગ ૧૫,૬૨૦.૯૯ અબજ રૂપિયા ગાયબ

ચીનની આર્થિક સ્‍થિતિ ખરાબ; દેશની ખરાબ હાલત જોઈને ગ્‍લોબલ ઇન્‍વેસ્‍ટર્સ માર્કેટમાંથી પોતાનું રોકાણ કાઢી રહ્યા છે, લગભગ ૧૫,૬૨૦.૯૯ અબજ રૂપિયા ગાયબ