ચીનમાં કોરોના બેકાબૂ, એક દિવસમાં 30 હજારથી વધુ કેસ મળ્યા, ફરીથી લોકડાઉનની કગાર પર ચાઈના

ચીનમાં કોરોના બેકાબૂ, એક દિવસમાં 30 હજારથી વધુ કેસ મળ્યા, ફરીથી લોકડાઉનની કગાર પર ચાઈના