વિશ્વમાં ચીન એકમાત્ર એવો દેશ છે જેની સીમા (બોર્ડર) અન્ય 14 દેશો સાથે સંકળાયેલી છે

વિશ્વમાં ચીન એકમાત્ર એવો દેશ છે જેની સીમા (બોર્ડર) અન્ય 14 દેશો સાથે સંકળાયેલી છે