ચીનમાં કોરોનાના વધતા કેસોની વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય: આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને ‘ક્વોરેન્ટાઇન’ થવાની જરૂર નહિ, 48 કલાક જુના કોવીડ રીપોર્ટની પણ જરૂર નહિ

ચીનમાં કોરોનાના વધતા કેસોની વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય: આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને ‘ક્વોરેન્ટાઇન’ થવાની જરૂર નહિ, 48 કલાક જુના કોવીડ રીપોર્ટની પણ જરૂર નહિ