ચીનમાં લોકડાઉન લાગતા ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી કર્યો ઉગ્ર વિરોધ, શી જિનપિંગને હટાવવા માટેના લગાવ્યા નારા

ચીનમાં લોકડાઉન લાગતા ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ રસ્તા પર ઉતરી કર્યો ઉગ્ર વિરોધ, શી જિનપિંગને હટાવવા માટેના લગાવ્યા નારા