કોરોનાના કારણે પોતાના નાગરિકોને રોકવા બદલ ચીને પાડોશી દેશો સાથે સાથે લીધો બદલો, કોરિયા અને જાપાનના લોકોને વિઝા આપવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

કોરોનાના કારણે પોતાના નાગરિકોને રોકવા બદલ ચીને પાડોશી દેશો સાથે સાથે લીધો બદલો, કોરિયા અને જાપાનના લોકોને વિઝા આપવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ