બ્રેસ્ટ કેન્સરની સર્જરીબાદ એક્ટ્રેસ છવી મિત્તલને ફેંસે પૂછ્યો સવાલ ‘બ્રેસ્ટ કેન્સર મેં બ્રેસ્ટ કાટને નહિ પડતે’; ઈંસ્ટા પર પોસ્ટ કરી એક્ટ્રેસે આપ્યો જોરદાર જવાબ

બ્રેસ્ટ કેન્સરની સર્જરીબાદ એક્ટ્રેસ છવી મિત્તલને ફેંસે પૂછ્યો સવાલ ‘બ્રેસ્ટ કેન્સર મેં બ્રેસ્ટ કાટને નહિ પડતે’; ઈંસ્ટા પર પોસ્ટ કરી એક્ટ્રેસે આપ્યો જોરદાર જવાબ