ફિલ્મ રિવ્યુ: છત્રીવાલી; જૂની વિચારસરણી અને ખોટી માન્યતાઓ જેવા વિષયો પર પ્રકાશ ફેંકતી અને પોઝિટિવ સંદેશ આપતી રકુલ પ્રીત સિંહની ફિલ્મ

ફિલ્મ રિવ્યુ: છત્રીવાલી; જૂની વિચારસરણી અને ખોટી માન્યતાઓ જેવા વિષયો પર પ્રકાશ ફેંકતી અને પોઝિટિવ સંદેશ આપતી રકુલ પ્રીત સિંહની ફિલ્મ