હવે તમે કોઈપણ પુરાવા વિના આધાર કાર્ડમાં તમારું સરનામું સરળતાથી બદલી શકાશે; ફક્ત હેડ ઓફ ફેમીલીની લેવી પડશે પરમીશન

હવે તમે કોઈપણ પુરાવા વિના આધાર કાર્ડમાં તમારું સરનામું સરળતાથી બદલી શકાશે; ફક્ત હેડ ઓફ ફેમીલીની લેવી પડશે પરમીશન