કેન્દ્ર સરકારે બદલ્યું દિલ્હીમાં સ્થિત નેહરુ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમનું નામ, હવે પીએમ મ્યુઝિયમ એન્ડ લાઈબ્રેરી તરીકે ઓળખાશે; કોંગ્રેસ ભડકી

કેન્દ્ર સરકારે બદલ્યું દિલ્હીમાં સ્થિત નેહરુ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમનું નામ, હવે પીએમ મ્યુઝિયમ એન્ડ લાઈબ્રેરી તરીકે ઓળખાશે; કોંગ્રેસ ભડકી