સમાજવાદી પાર્ટીની સાંસદ ડિમ્પલ યાદવે બજેટને ગણાવ્યું નિરાશાજનક, કહ્યું- ‘આ ચૂંટણીનું બજેટ છે, ખેડૂતો માટે કંઈ નથી’

સમાજવાદી પાર્ટીની સાંસદ ડિમ્પલ યાદવે બજેટને ગણાવ્યું નિરાશાજનક, કહ્યું- ‘આ ચૂંટણીનું બજેટ છે, ખેડૂતો માટે કંઈ નથી’