પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું; પેટ્રોલ અને ડીઝલને GST હેઠળ લાવવા કેન્દ્ર સરકાર તૈયાર, રાજ્ય સરકાર પર નજર

પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું; પેટ્રોલ અને ડીઝલને GST હેઠળ લાવવા કેન્દ્ર સરકાર તૈયાર, રાજ્ય સરકાર પર નજર