જેટ એરવેઝ અને તેના સંસ્થાપક નરેશ ગોયલ પર CBIની મોટી કાર્યવાહી, 538 કરોડના બેન્ક ફ્રોડકેસમાં 7 સ્થળોએ પાડ્યા દરોડા

જેટ એરવેઝ અને તેના સંસ્થાપક નરેશ ગોયલ પર CBIની મોટી કાર્યવાહી, 538 કરોડના બેન્ક ફ્રોડકેસમાં 7 સ્થળોએ પાડ્યા દરોડા