મોરબી દુર્ઘટના બાદ હવે અટલ બ્રિજને લઇને AMCનો મોટો નિર્ણય; હવે માત્ર ત્રણ હજાર લોકોને જ મળશે પ્રવેશ

મોરબી દુર્ઘટના બાદ હવે અટલ બ્રિજને લઇને AMCનો મોટો નિર્ણય; હવે માત્ર ત્રણ હજાર લોકોને જ મળશે પ્રવેશ