મોરબીમાં ગમે તે જીતે, તો પણ જીતના ઢોલ નહિ વાગે… પુલ દુર્ઘટનાને લીધે બંને પક્ષના ઉમેદવારોએ લીધો મોટો નિર્ણય

મોરબીમાં ગમે તે જીતે, તો પણ જીતના ઢોલ નહિ વાગે… પુલ દુર્ઘટનાને લીધે બંને પક્ષના ઉમેદવારોએ લીધો મોટો નિર્ણય