દુનિયાની સૌથી ઉંચી ઇમારત પર ‘પઠાણ’નો જલવો, જન્મદિવસ પર બુર્જ ખલીફા પર શાહરૂખ ખાનનો ફોટો દોરી આપ્યું સન્માન