જર્મનીમાં શાહરુખનો જબરદસ્ત ક્રેઝ: એક મહિના અગાઉ ‘પઠાન’ નું એડવાન્સ બુકીંગ છતાં પણ બધા શો હાઉસફૂલ

જર્મનીમાં શાહરુખનો જબરદસ્ત ક્રેઝ: એક મહિના અગાઉ ‘પઠાન’ નું એડવાન્સ બુકીંગ છતાં પણ બધા શો હાઉસફૂલ