બ્રિટનમાં કિંગ ચાર્લ્સના રાજ્યાભિષેક પહેલા ચિંતાજનક ઘટના, બકિંઘમ પેલેસમાં અજાણી વ્યક્તિએ ફેંકી શૉટગનના કારતૂસ જેવી વસ્તુ; મહેલ સીલ કરી એકની ધરપકડ

બ્રિટનમાં કિંગ ચાર્લ્સના રાજ્યાભિષેક પહેલા ચિંતાજનક ઘટના, બકિંઘમ પેલેસમાં અજાણી વ્યક્તિએ ફેંકી શૉટગનના કારતૂસ જેવી વસ્તુ; મહેલ સીલ કરી એકની ધરપકડ