અમેરિકા પર બોમ્બ સાયક્લોનનો કહેર: બરફના તોફાનથી 12 હજાર ફ્લાઈટ કેન્સલ, 34નાં મોત, કેટલાક એરિયામાં 43 ફૂટ બરફના થર

અમેરિકા પર બોમ્બ સાયક્લોનનો કહેર: બરફના તોફાનથી 12 હજાર ફ્લાઈટ કેન્સલ, 34નાં મોત, કેટલાક એરિયામાં 43 ફૂટ બરફના થર