ઘૂસણખોરીની સમસ્યાથી પરેશાન બ્રિટનના પીએમ ઋષિ સુનકની મોટી જાહેરાત, ટેક્સપેયરના પૈસા બચાવવા હવે ઘૂસણખોરોને હોટલમાં નહીં પણ જહાજ પર રાખવામાં આવશે

ઘૂસણખોરીની સમસ્યાથી પરેશાન બ્રિટનના પીએમ ઋષિ સુનકની મોટી જાહેરાત, ટેક્સપેયરના પૈસા બચાવવા હવે ઘૂસણખોરોને હોટલમાં નહીં પણ જહાજ પર રાખવામાં આવશે