કોંગ્રસ નેતા ગૌરવ પાંધીએ અટલ બિહારી વાજપેયીને કહ્યા ‘બ્રિટિશ જાસૂસ’, કહ્યું- ‘બીજેપી પણ સત્ય જાણે છે’

કોંગ્રસ નેતા ગૌરવ પાંધીએ અટલ બિહારી વાજપેયીને કહ્યા ‘બ્રિટિશ જાસૂસ’, કહ્યું- ‘બીજેપી પણ સત્ય જાણે છે’