બ્રિક્સ સંગઠનમાં સામેલ થયા 6 નવા દેશો: ઈજિપ્ત, ઈથોપિયા, સાઉદી અરબ, આર્જેન્ટિના, સાઉદી અરબ અને ઈરાન BRICSમાં જોડાયા પછી હવે સંગઠનને BRICS PLUS નામ આપવામાં આવ્યું

બ્રિક્સ સંગઠનમાં સામેલ થયા 6 નવા દેશો: ઈજિપ્ત, ઈથોપિયા, સાઉદી અરબ, આર્જેન્ટિના, સાઉદી અરબ અને ઈરાન BRICSમાં જોડાયા પછી હવે સંગઠનને BRICS PLUS નામ આપવામાં આવ્યું