બોમ્બ હોવાનો ઈમેઈલ મળતા મોસ્કોથી ગોવા જતી ફ્લાઈટ જામનગરમાં લેન્ડ, NSGએ આખી રાત કરી તપાસ, બધા રશિયન મુસાફરો આખી રાત જાગ્યા પણ કઈ મળ્યું નહિ

બોમ્બ હોવાનો ઈમેઈલ મળતા મોસ્કોથી ગોવા જતી ફ્લાઈટ જામનગરમાં લેન્ડ, NSGએ આખી રાત કરી તપાસ, બધા રશિયન મુસાફરો આખી રાત જાગ્યા પણ કઈ મળ્યું નહિ