અમેરિકામાં ક્રિસમસની રજાઓ પહેલા ‘બોમ્બ સાયક્લોન’ ના કારણે 4000 ફ્લાઈટ રદ, સતત થઈ રહેલી બરફવર્ષાના કારણે તાપમાન -40 ડિગ્રી સુધી ગયું

અમેરિકામાં ક્રિસમસની રજાઓ પહેલા ‘બોમ્બ સાયક્લોન’ ના કારણે 4000 ફ્લાઈટ રદ, સતત થઈ રહેલી બરફવર્ષાના કારણે તાપમાન -40 ડિગ્રી સુધી ગયું