અમેરિકામાં આવેલા બર્ફીલા તોફાનના કારણે થીજી ગયો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નાયગ્રા ફોલ્સ, પ્રવાસીઓને મળી ચેતવણી

અમેરિકામાં આવેલા બર્ફીલા તોફાનના કારણે થીજી ગયો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નાયગ્રા ફોલ્સ, પ્રવાસીઓને મળી ચેતવણી