માર્વેલની ‘બ્લેક પેન્થર: વકાંડા ફોરએવર’ ભારતમાં જોરદાર ધૂમ મચાવે છે; ત્રણ દિવસમાં કર્યું 50 કરોડનું કલેક્શન

માર્વેલની ‘બ્લેક પેન્થર: વકાંડા ફોરએવર’ ભારતમાં જોરદાર ધૂમ મચાવે છે; ત્રણ દિવસમાં કર્યું 50 કરોડનું કલેક્શન