ગુજરાતમાં ગયા વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે કર્યો 209 કરોડથી વધુનો ખર્ચો, ચૂંટણી સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરાયેલા રિપોર્ટમાં કરાયો દાવો

ગુજરાતમાં ગયા વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે કર્યો 209 કરોડથી વધુનો ખર્ચો, ચૂંટણી સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરાયેલા રિપોર્ટમાં કરાયો દાવો